שאלות ותשובות

»  פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס

»  הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

»  מיסוי שכרם של עובדי משמרות

»  ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו - בחו"ל

»  החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על "הכנסה נוספת "

»  השמירה והביעור - של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק

»  חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

»  אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת

»  "מס תשומות" שלא ניתן לניכוי על כלי רכב ינוכה כהוצאה לצורכי מס הכנסה

»  הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה

»  נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו

»  פיקדון שקיבל חייל בשיחרורו פטור ממס

»  גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי

»  היבטי מ"ה ומע"מ על תשלום שנטען שהוא "פיצויי פיטורים "

»  היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא "עובד עצמאי "

»  מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות

»  נקודות זיכוי לזוג; היא - "בן-זוג-רשום" ו"תושב ישראל"; הוא - "תושב חוץ "

»  תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה

»  מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות

»  רווח הון בחילוף נכסים - לפי סעיף 96 לפקודת מס הכנסה

»  ב"חישוב מאוחד" - יינתן זיכוי גמל רק ל"בן-זוג-רשום"

»  לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת

»  פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס

»  מיסוי מלאי עסקי בעת פירוק חברה: מכירתו, או העברתו לבעלי המניות

»  מיסוי רכב - שנרכש ב"ליסינג" ושמוצמד לעובד

»  דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות

»  מיסוי קצבה המשולמת מכח ביטוח סוציאלי בחו"ל

»  הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

»  התשלומים הנלווים למענק הפרישה שמקבל עובד עם פרישתו מעבודתו

»  פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס

»  המשתמע מהכללים המעודכנים בחוק: להענקת נקודות זיכוי בדבר "נטולי יכולת"

»  דיווח ומיסוי מתן פיצויי פיטורים לעובד, שעל משכורתו שקיבל נתן חשבונית-מס

»  מיסוי שכרם של עובדי משמרות

»  דיווח לרשויות המס בעקבות שינוי ממעמד שכיר למעמד גמלאי, ופטור מדיווח זה

»  זכות הקיזוז של מעביד לגבי חוב עובדו בעת סיום יחסי עבודה

»  ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו - בחו"ל

»  אש"ל בחו"ל - לעובדים ישראלים

»  הנחת מס לתושב יישוב ספר מ"יישובי הצפון" - רק בהתקיים שני תנאים מצטברים

»  אי חיוב פיצויי פיטורים מוגדלים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

»  תלוש שכר שגוי, שנתוניו כבר דווחו לרשויות המס, יתוקן ע"י "דוח מתקן"

»  מיסוי משכורת לעובד בארץ, אשר אינו תושב ישראל ואין לו הכנסות אחרות

»  ניכוי מההכנסה לפי סעיף 47 לפקודה - יינתן בעד חלק הפיצויים החייב במס

»  טופס 161 נפרד לכל תקופה

»  זכויות הפנסיונר: ליהנות מפטור במס בשיעור 35% מהכנסתו; לקזז מהכנסתו הוצאות על רכב

»  פדיון ימי מחלה, המשולמים עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד פטורים מדמי ביטוח לאומי

»  נקודת זיכוי לעובד המתגרש באמצע השנה

»  מי שחדל לעבוד במשרה אחת מתוך שתיים אצל אותו מעביד אינו זכאי לדמי אבטלה

»  נקודת זיכוי לעולה תינתן בתוך 42 חודש לאחר שירות חובה בצה"ל ותקופת הלימודים

»  החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על "הכנסה נוספת"

»  קביעת "נקודות הזיכוי" לעולה: לפי יום העלייה ארצה

»  אין לנכות מסים משכרה של מטפלת במסגרת עסקה של הנישומה, מעסיקת המטפלת

»  מיסוי רכב שרכש עובד באמצעות "ליסינג תפעולי" [הרכב - ע"ש העובד; החזקתו - ע"ש המעביד]

»  מיסוי נציגות חברה זרה הפועלת בישראל

»  על מי מוטלת חובת הדיווח על תשלום לספקים ולנותני שירותים

»  הפרשות לקרן השתלמות אינן מזכות בהטבות מס

»  מיסוי מפרעה לעובד אשר הֶחְזְרָהּ נעשה ב-53 תשלומים חודשיים

»  חישוב ניכויים וזיכויים של יחיד המתגורר באזור באר-שבע והנגב

»  השמירה והביעור - של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק

»  מיסוי רווחים המופקים ממניות הנסחרות בבורסה בחו"ל

»  פטור לפיצוי פרישה מעל ל-100% מהשכר

»  הכרת שלטונות המס בהפרשות מעסיק לקרן עובדים

»  חישוב דמי ביטוח לאומי למענק חד-שנתי למי שלא עבד

»  תנאי הזיכוי ממס לתושבי אזור באר שבע והנגב

»  המבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד

»  חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

»  התנאים לקבלת 35% פטור מקצבה

»  אין למלא טופס 0101 למפרע

»  חישוב דמי הביטוח הלאומי לבעלת מקורות הכנסה אחדים

»  חישוב מס לבני זוג שמקצת הכנסתם תלויה זה בזו

»  היבטי הרשויות לאי תשלום משכורת לבעל שליטה בחברה שהוא עובד בה

»  העברות מלאי עסקִי ע"י חברה בקשיים

»  אפשרויות חלוקת הרווח של חברה לבעל מניות בה שאינו עובד בה

»  אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת

»  מיסוי השתלמות במימון המעביד

»  תשלום "הכנסת עבודה" ייעשה ע"י "תלוש משכורת"

»  החזר הוצאות אש"ל לעובד שכיר

»  מיסוי תגמולי נכה שמנוכות מהם הכנסות מסוימות

»  מיסוי קצבה המשולמת מכוח ביטוח סוציאלי בחו"ל

»  מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה

»  מיסוי טיסות לעובד למקום העבודה ולהחזרתו

»  המע"מ על מכירת מוניטין ל"תושב חוץ" - הוא בשיעור אפס

»  מיסוי דמי נסיעות למרצים, מתנדבים ועובדים שנוסעים בתפקיד

»  תקבולים לשכיר, מהמוסד לביטוח לאומי, הם בבחינת "הכנסת עבודה"

»  זיקה בין רכיב "החזקת רכב" לבין הוצאות בפועל של עובד בשל רכבו - פוטרת מעביד ממס מעסיקים

»  הלנת פיצויי פיטורים ומקצת מהשלכותיה

»  השפעת רווח הון על הצהרת הון

»  מיסוי הקטנת הון המניות של חברה

»  "ניכוי נוסף בשל פחת" בנכסים - לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה

»  הכנסה מדמי אבטלה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי

»  החיוב במס של מְלָגות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה

»  הרישום, הדיווח והמיסוי של אוכל ומגורים שניתנים לעובדי פנימייה

»  זיכוי ממס "תוספת רמת פעילות א"

»  מיסוי הכנסות מ"הפרשי שער", לפי הפקודה: ל"תושב ישראל", ל"תושב חוץ"

»  דמי ביטוח לאומי מפנסיית נכות ושאירים

»  סיווג כפול לנישום: לעניין ב"ל - "שכיר"; ולעניין מ"ה - "עצמאי" (ולהיפך)

»  שימור זכויות עובדים העוברים מחברה לחברה בתוך תשלובת

»  התנאים ל"הנחת יישוב ספר" לעובד המתגורר באחד מיישובי הצפון

»  קבלת קיצבה מקרן פנסיה שוללת קבלת זיכוי בשל בן-זוג

»  פריסת "מענק בשל עבודה נדרשת / מועדפת" שמקבל חייל משוחרר

»  מיסוי הקצאת מניות פרטיות

»  הקלות במיסוי הכנסה ממימוש אופציות ו/או מניות

»  הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה

»  ניכוי הוצאות סוציאליות ממשכורת שמקבל תושב ישראל בגרמניה

»  מעביד עובד זר, חייב להנפיק לו תלוש משכורת

»  פיקדון שקיבל חייל בשחרורו פטור ממס

»  נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו

»  האם בשותפות אירוע "כניסה או יציאה של שותף" הוא אירוע-מס לעניין מס ערך מוסף ?

»  נקודות זיכוי לזוג: היא - "בן-זוג-רשום" ו"תושב ישראל"; הוא - "תושב חוץ"

»  היבטי מ"ה ומע"מ על תשלום שנטען שהוא "פיצויי פיטורים"

»  מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות

»  היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא "עובד עצמאי"

»  גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי"

»  מיסוי נישומה בעלת שלושה מקורות הכנסה

»  מיסוי הוצאות דיור לעובד - אם ל"נוחות המעביד", ואם ל"נוחות העובד"

»  ניכוי הוצאות על אירוח אדם הבא מחו"ל

»  מיסוי הוצאות דלק, באמצעות "דלקן" שהתקין המעביד ברכבו הפרטי של עובדו

»  שינויים חשבונאיים בפעילותם של קבלני בניין

»  תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה

»  הזכאות לקבלת זיכוי ממס בשל "נטול יכולת" היא על בסיס שנתי

»  אין להעניק נקודות זיכוי בשנת המס בעבור קודמתה

»  חיובם או אי חיובם של דיווידנד ודמי ניהול - במס ערך מוסף

»  בעיות בביקורת חשבונות – בסביבת מערכת מידע ממוחשבת

»  נקודות זיכוי בשל בן-משפחה "נטול-יכולת"

»  אפוד מגן לעובד מוכר כהוצאה למעביד

»  כספים שנגבו מהכנסת עובד ולא הועברו ליעדם

»  מיסוי הפרשות לקופת גמל מרכזית לפיצויים ולקופת גמל לתגמולים

»  הכללת השכר, של עובד שנפטר, בהכנסות אלמנתו - לשם מיסויו

»  היבטי מיסוי בסיום יחסי עובד ומעביד

»  מיסוי פיצויי הלנת שכר

»  הפרשות ל"תנאים סוציאליים" בגין הרכיב "אחזקת רכב"

»  פוליסות הוניות למנהלים - ההפרשות בעדן; משיכתן בידי בעליהן; ומיסויין

»  בפריסת "הפרש הון בלתי מוסבר" יש להביא בחשבון, בין השאר, את רכיב המדד בתקופה הנמדדת

»  ערכו של מלאי - עלייה במחיר השוק לאחר הכרה בהפסד בשל ירידה בשווי השוק

»  מסוי שווה לעובד בעל שליטה ולעובד אחר בחברה לעניין קופות גמל ולקרנות השתלמות

»  מסוי הסדר נופש מרוכז לעובדים

»  מיסוי השתלמויות, ימי עיון וקייטנות בעבור עובדים

»  זיכוי ממס להנצחת חייל

»  התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו/או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה

»  החובה לנהל ספרי חברה בשיטת החשבונאות הכפולה - גם אם אין חובה בחוק לנהלם כך

»  מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות

»  הקץ לפטור ממס בחלוקת רווחים ב"קרן נאמנות מסויגת"

»  ב"חישוב מאוחד" - יינתן זיכוי גמל רק ל"בן-זוג-רשום"

»  זיכוי מס - לחייל משוחרר, וגם בגין "שירות לאומי"

»  מיסוי דיור וכלכלה לעובדים זרים המועסקים כסייעים לקשישים

»  מענק לעבודה "נדרשת" או "מועדפת" חייב במס הכנסה

»  על חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

»  נוהל העסקת עובדים זרים ומיסויים

»  יחסי עובד ומעביד פוטרים מענק פרישה ממסי הכנסה

»  הייתכן שילוב בהוראות - בין סעיף 6 לחוק התיאומים לבין חלק ה' לפקודת מס הכנסה?

»  ניכוי או אי ניכוי מס על תשומות ברכישת ניירות ערך

»  פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס

»  אין הכרה בהוצאה שהיא, או הֶקְשֵרָהּ, מנוגדים לחוק ולטובת הציבור

»  לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת

»  הזיכוי ממס בגין תשלומי פרמיות לביטוח חיים או תשלומים לקופ"ג

»  הטבות המס שבפקודה בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת

»  אין הטבות מס מיוחדות לאסיר במסגרת שיקומית

»  מיסוי הכנסת-חוץ של חבר קיבוץ, ומיסוי הכנסתו לאחר עוזבו את הקיבוץ

»  עסקאות בניירות ערך – חייבות במס ערך מוסף ?

»  מיסוי מכירת מלאי וציוד בעסק שנסגר

»  ניכוי תשלומים לקופות גמל בעבור "בעל שליטה"

»  אופן הדיווח לפקיד השומה על ההכנסות

»  מה ייעשה בניכוי מס במקור מפיצויי פיטורים חייבי-מס, שנרשמו בספרים אך לא שולמו

»  החזר מס ששולם גם על גילום - יוענק לעובד ולא יוחזר למעביד

»  השפעת הכנסותיו הנוספות של גמלאי על קבלת פנסיה תקציבית

»  "סך הגילום", המוסף על משכורת  העובד, מובא בחשבון חישוב פיצויי הפיטורים

»  ניכוי תשלומים לקרן השתלמות בידי "חברה משפחתית" ובידי "בעל שליטה" השכיר בה

»  מיסוי רכב - שנרכש ב"ליסינג" ושמוצמד לעובד

»  הקלות במיסוי משכורת אזרחית של חייל בשירות סדיר

»  היבטי מיסוי של קורסים והשתלמויות לעובד במסגרת העבודה

»  מיסוי פיצויי פיטורים לעובד שפרש מחברה א' ועבר לעבוד בחברה ב', אצל אותו המעביד

»  דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות

»  פטור ממס על מענק פרישה בעת חילוף מעבידים

»  מיסוי "פיצויי פיטורים" לעובד עד שנה

»  מסוי תרומת ימי חופשה

»  תנאים להטבות מס לעובדים במשמרות וחישובם

 

 

מאמרים ושו"ת

מאמרים ושאלות ותשובות, מפרי עטו של יניב גבריאל, עו"ד יוע"מ, ובתחומי התמחותו, מתפרסמים באתרי המאמרים המובילים בישראל בין השאר באתרים:
mamarim   Reader   
וכמו כן באתרים משפטיים מקצועיים בין השאר באתר: 
Psak Din